Срещата затруднения в изплащане на задълженията си? Желаете да закриете или преобразувате Вашата фирма?

  • Ликвидация на търговски дружества

Когато Вие намерите, че повече не Ви е необходимо съществуването на Вашето търговско дружество, е необходимо да се премине към процедура по неговата ликвидация за да се стигне до заличаването му от търговския регистър. Ние ще Ви помогнем във всяка една стъпка в този процес.

  • Несъстоятелност и оздравяване на предприятия

Ако сте кредитор, чийто длъжник не изпълнява задължението си, може би имате интерес да го обявите в несъстоятелност. Може би някой е започнал неоснователно срещу Вас производство за обявяването Ви в несъстоятелност. Несъстоятелността поставя много проблеми – от спора дали въобще е налице неплатежоспособност или свръхзадълженост, през установяването на масата на несъстоятелността и преценката на възможностите за евентуалното оздравяване на предприятието, до начина на осребряване на имуществото и разпределението между кредиторите на останалото имущество. Адвокатската помощ е по-скоро необходима, отколкото възможна.

  • Преобразуване на търговски дружества.

Занимаваме се с различните форми на преобразуване на търговските дружества – вливане, сливане, разделяне и отделяне, както и промяната на правната форма – преминаване на търговското дружество от един вид в друг. Проблемите са едни от най-сложните в корпоративното право.

share

Comments are closed.