Новини

Как да продам фирмата си? Искам да напусна ООД?

Сделки с търговски предприятия или дялове от тях Въпросът е свързан с придобиване и изгубване на търговско качество или на членствени права в търговско дружество, преструктуриране на капитала, създаване или ликвидиране на съдружия в работещо предприятие. Начинът за това винаги е повече от един....
Read more No comments share

Стартирали сте бизнес и желаете да сключите търговска сделка? Лизинг? Франчайз? Търговска продажба?

Достатъчно е едната страна по каквато и да е сделка да е търговец за да се определи тя като търговска и съответно да има специфична разлика от изглеждащата на пръв поглед еднаква гражданска сделка. Ще Ви помогнем с консултации и изготвяне на необходимите договори и други документи, ще участваме в преговори, така че Вашите интереси да бъдат защитени....
Read more No comments share

Срещата затруднения в изплащане на задълженията си? Желаете да закриете или преобразувате Вашата фирма?

  • Ликвидация на търговски дружества
Когато Вие намерите, че повече не Ви е необходимо съществуването на Вашето търговско дружество, е необходимо да се премине към процедура по неговата ликвидация за да се стигне до заличаването му от търговския регистър. Ние ще Ви помогнем във всяка една стъпка в този процес.
  • Несъстоятелност и оздравяване на предприятия
Ако сте кредитор, чийто длъжник не изпълнява задължението си, може би имате интерес да го обявите в несъстоятелност. Може би някой е започнал неоснователно срещу Вас производство за обявяването Ви в несъстоятелност. Несъстоятелността поставя много проблеми – от спора дали въобще е налице неплатежоспособност или свръхзадълженост, през установяването на масата на несъстоятелността и преценката на възможностите за евентуалното оздравяване на предприятието, до начина на осребряване на имуществото и разпределението между кредиторите на останалото имущество. Адвокатската помощ е по-скоро необходима, отколкото възможна.
  • Преобразуване на търговски дружества.
Занимаваме се с различните форми на преобразуване на търговските дружества – вливане, сливане, разделяне и отделяне,...
Read more No comments share