Осигуряваме адвокатска защита по актове и наказателни постановления на територията на цялата страна, основаваща се на познания и правни интереси в областта на административнонаказателното право и процес - актовете за установяване на административни нарушения /АУАН/; актове за митнически нарушения, решения и постановления по Закона за митниците / актове на Агенция Митници или структурите й/, КАТ, ИА „Главна инспекция по труда”, РИОКОЗ, РДНСК, НАП и мн.др.органи; наказателни постановления по Закон за административните нарушения и наказания, Закон за движение по пътищата, Кодекс на труда, Закон за акцизите и данъчните складове, Закон за митниците, Закон за виното и спиртните напитки, Закон за тютюна и тютюневите изделия и мн.др. Обадете се, ако имате наложена глоба, имуществена санкция, отнемане на вещи или други административни наказания или Ви е нужен адвокат за изготвяне на възражение или жалба срещу акт, възражение срещу ревизионен доклад/по реда на ДОПК/, обжалване на наказателно постановление, обжалване на акт на КАТ, жалба...
Read more No comments share